Plošné vsakování vody

Plošné vsakování přes půdní profil Zaústění vod z okapu a ze zpevněných ploch do trávníku/ostatních zelených ploch (včetně možnosti vsakovacích průlehů), kde je umožněno plošné vsakování přes půdní profil (díky sníženému terénu oproti okolí zde voda zůstává a má možnost vsaku), má pozitivní vliv nejen na spodní vody, ale zlepšuje i mikroklima v okolí budovy, což následně povede ke snížení tepelného zisku budovy. I pře skutečnost, že se jedná o malý vliv na budovu, je využití srážkové vody a její vsak do spodních vod velmi důležitým opatřením, které pomáhá zeleni v okolí budovy. Jedním z problémů měst i vesnic je rychlý odvod srážkové vody do kanalizace, jenž ji odvede nenávratně pryč. Tam, kde není možno využít srážkové vody přímo, by alespoň toto opatření mělo být realizováno. Finanční náročnost opatření (svod vod z okapu a zpevněných ploch) není nikterak vysoká, hlavním nákladem je vybudování sníženého průlehu, kde je umožněn vsak srážkové vody. Více informací najdete v publikaci Možnosti řešení vsaku dešťových vod v urbanizovaných územích v ČR dostupná z: http://www.povis.cz/mzp/132/vsak_destovych_vod.pdf.

Orientační výpočetOdhadovaná cena 0 Kč

Bez souhlasu s funkčními cookies nelze výpočet ukládat - změnit to můžete v nastavení cookies.